Intézménytörténet


      Az olvasási kultúra terjesztésének lehetőségét a könyvtár létesítése előtt különböző egyletek, gazdakörök, vallási-kulturális egyesületek, olvasókörök adták.
    Kecelen 1875-ben két olvasókör létezett, a Polgári Olvasókör és a Katolikus Olvasókör (Galgóczi 1877). A Katolikus Olvasókör keretei között működött az első kölcsönkönyvtár. 1897-től tevékenykedett a Függetlenségi 48-as olvasókör (tagságuk 1934-ig állt fönn).
       Az 1900-as évek elején az olvasókörök száma növekedett, 1922-re már 8 olvasókör működött Kecelen:
        - 1903. Kereskedő és Iparos Ifjak Önképző Köre
        - 1904. Katolikus Ifjúsági Egylet
        - 1905. Iparos olvasókör

        - 1911. Katolikus Kör
        - 1921. Ipartestület
        - 1921. Római Katolikus Iparos Olvasókör
        - 1922. Kisgazdakör és Népház
        - 1922. Római Katolikus Egylet

Az 1922-ben létrejött Kisgazdakör és Népház 1925-ben Gazdakörré alakult, melybe 1934-ben beleolvadt a Polgári Olvasóegylet. A Gazdakörben könyvtári szolgálatot tartottak, folyóiratokat, napilapokat járattak. Vezetője Horváth B. Sándor volt.

A Gazdakör 1946-ban átalakult Földműves Körré, elnöke Ferró Imre volt. Ide a szegényebb parasztgazdák is járhattak.

Legnagyobb könyvtárral az Ipartestület rendelkezett, folyóiratokat is járatott. Székhelye a Császártöltési út 16. sz. alatti épületben volt, ahol olvasni, könyvet kölcsönözni, kártyázni, biliárdozni és sakkozni is lehetett. Jegyzője 1926-tól 1949-ig Farkas János volt, ő látta el a könyvtárosi feladatokat is. 1938-tól a császártöltési ipartestület is csatlakozott a kecelihez.

1920-ban a „Kecel község népkönyvtára” elnevezésű gyűjteményt a Tűzoltó Egylet vette át és egészen a Községi Könyvtár megalakulásáig kezelte.

1948-ban az említett olvasóköröket felszámolták, könyvállományuk nagy része a háború alatt elveszett.

A megmaradt szegényes készlet képezte az 1949-ben alakult Magyar-Szovjet Társaság Nyilvános Könyvtárának állományát, vezetője Hunyadi László volt, feladatát társadalmi munkában látta el 1950-ig.

1950-ben a Kecskeméti Körzeti Könyvtár gondozása alá került a könyvtár, s ennek működtetését 1951-52-ben szintén társadalmi munkában végezte Vető Györgyné és Siklósi Antal.

1952-ben Nagy Sándor tanár (később a keceli Arany János Általános Iskola igazgatója lett) vezetésével létre jött a Művelődési Otthon is. Sándor bácsi egy kimustrált gépkocsira szerelt „kultúr kordét” épített. A „kultúr kordét” nevezhetnénk akár mozgó kultúrháznak és könyvtárnak is. Generátor volt rajta, amellyel 16 mm-es filmeket vetítettek, volt rajta hely a könyveknek és a folyóiratoknak. Így a könyvtárral közösen rendeztek a környék tanyáin filmvetítéssel egybekötött felolvasó esteket.

A Népművelés 1959. februári száma így ír róla: „A keceli kulturális vezetők ötlete követésre méltó példa, nemcsak technikai megoldásban, hanem indítékában is. Mert ezt az ötletet a kultúra és a magyar nép őszinte, bensőséges, tevőleges szeretete sugallta. És ez az, ami a keceli példában leginkább követendő.”

1953-ban egy fő függetlenített vezetővel megalakult a Községi Könyvtár, amelynek vezetője Vető Györgyné lett. Ő 1968-ig, nyugdíjba vonulásáig vezette a könyvtárat. 1969-től 2005. április 30-ig Szedres Károlyné volt az igazgató.

A könyvállomány gyarapítására a Körzeti Könyvtár és a Népkönyvtári Központ is küldött könyveket. A mai Kossuth utca 4. sz. alatti épület 1951-től 1953-ig adott otthont az intézménynek.

1953-tól függetlenített, kiemelt könyvtár lett a keceli, állandó nyitva tartással. 1954-ben új helyre költözött, a Szabadság tér 10 sz. alá. Az épület két egymásba nyíló szobából és egy raktárhelyiségből állt. Az utcai szoba lett a kölcsönző a másik az olvasóterem. Az állomány tervszerű gyarapodásnak indult. Ez tette szükségessé, hogy 1962-ben átalakítsák a könyvtárat, és szabadpolcossá tegyék. Azonban a gyarapodás további átépítéseket, majd költözéseket vont maga után az elkövetkező években.

1953-tól a Községi Könyvtár minden tanyasi iskolában, illetve a Vörös Zászló Tsz.-ben letéti könyvtárat hozott létre, ám a kiadott könyvmennyiség nagyon szegényes volt, mert a Községi Könyvtár állománya sem érte el ekkor a 2000 db-ot. Hét fiókkönyvtár létesült, a Dömötöri, Szilosi, Polgárdi, Újfalusi, Újtüskösi és Vádéi Iskolában, s a Vörös Zászló Tsz.-ben. A fiókkönyvtárak tevékenysége a 70-es évektől fokozatosan veszített jelentőségéből, a tanyasi iskolák megszűnésével lassan elhaltak.

Egy évvel az iskola átadása után (1959. november 7-én adták át az Arany János Általános Iskolát), 1960-ban beindult az Arany János Általános Iskola Könyvtára. Állományát általában a Könyvtárellátótól szerezte be, illetve jelentős adományt kapott a Járási Hivataltól is 1965-ben és 1971-ben. A tanyasi iskolák megszűnésével azok állománya is az iskolai könyvtárhoz került.

A könyvtári feladatokat a magyar szakos nevelők végezték felváltva. Leghosszabb időn át két pedagógus gondozta: Mihály László és Balogh Józsefné. Egy tantermet berendeztek a „Kék Iskolában” külön a könyvtár számára, a könyvtárfejlesztésre kapott évi 10.000 Ft-ot jól felhasználva, olyan imponáló hozzáértéssel válogatták össze a könyvállományt, hogy gyűjteményük messze híres volt.

Az Általános Művelődési Központ (ÁMK) Könyvtára 1981. április 2-án nyílt meg. Elődkönyvtárai a régi Községi Könyvtár és az Arany János Általános Iskola Könyvtára. Az egyesítést követően a könyvállomány 34 724 db dokumentumból állt.

A könyvtár fenntartója a keceli Polgármesteri Hivatal.

Közvetlen módszertani irányítók a kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár és a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár, melyek könyvtárügyi és szakmai kérdésekben nyújtottak segítséget.

Az ÁMK igazgatója – Udvarhelyi István, majd Rákóczi Ferencné - irányította és ellenőrizte a könyvtár munkáját is. Az intézmény az alapfokú közművelődési könyvtári funkciókat, valamint a nevelési és oktatási célokat egyaránt ellátta.

1993-ban – a nyári szünet ideje alatt- a könyvtárat a mai, végleges helyére, az ÁMK „A” épületébe költöztették át, és a könyvtár állományával együtt az ÁMK-n belül az összes közművelődési funkció is az „A” épületben kapott helyet.

A képviselőtestület határozataként 1995. március 1-jén - az Arany János Általános Művelődési Központot szétválasztva - két külön intézményt hoztak létre az Arany János Általános Iskolát és a Városi Könyvtár és Művelődési Házat.

Akkor a könyvtári feladatokat három szakalkalmazott és egy technikai alkalmazott látta el, a művelődési feladatokat két szakalkalmazott és két technikai dolgozó végezte. 1995 nyarán a közművelődési feladatok gyarapodására egy fő létszámbővítést engedélyezett a fenntartó.

Az önkormányzati törvényben meghatározott közművelődési feladatok, a közösségi tér biztosítása, a könyvtár üzemeltetése, a művészeti tevékenységek támogatása, szervezése; klubok, önképző körök, műsorok, előadások szervezése és lebonyolítása mellett 1996. október 20-tól a Városi Múzeum működtetése, illetve a helytörténeti anyag gondozása is az intézmény feladat-ellátási körébe került.

A Városi Könyvtár és Művelődési Ház fenntartója Kecel Város Önkormányzata. Módszertani irányítók a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár, valamint a Megyei Közművelődési Intézet. 1998-tól működik a könyvtárban a TextLib integrált könyvtári rendszer.

1998-ra a lapos tetős épület a sorozatos beázások miatt tönkrement, így az önkormányzat megragadta a kínálkozó pályázati lehetőségeket és 81,5 millió Ft pályázati összegből, s közel 35 milliós önerőből felújította az épületet. A munkálatok 1998. augusztus 20-án indultak. Az átépítés ideje alatt a könyvállomány kb. ¼-ét a szomszédos múzeumba költöztették át, a kölcsönzés az átépítés folyamán itt működött.

A felújított és bővített intézményt - teljes tetőtérrel egészült ki az épület, kétszeresére nőtt az alapterület - 1999. október 18-án avatták fel.

Kecel Város Képviselő-testületének döntése értelmében 2005. szeptember 5–től 2013. január 31-ig a helyi televíziós műsorszolgáltatás is az intézmény feladatkörébe tartozott, melyet Kecel Városi Televízió néven látott el.

2008. január 1-jével ellátandó feladataink köre ismét bővült. Intézményünk szárnyai alá került a Kecel Folklór Együttes – Asszonykórus és Citerazenekar, Hetrec Néptánc Együttes). A jövőben mi segítjük e hagyományőrző népművészeti közösségek szakmai munkáját.

2008 nyarán a Dél-alföldi Regionális Tanács HÖF CÉDE önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt pályázatán Kecel Város Önkormányzata 4.000.000 Ft-ot nyert a könyvtár padlózat cseréjére és a büfé felújítására, így ősszel ismét lehetősége nyílt az intézménynek a megújulásra.

Jelentős előrelépés történt a könyvtár életében 2009. január 1-jén. Bevezetésre került a számítógépes kölcsönzés és nyilvántartás.

Kecel Város Önkormányzata 2008-ban Kiskőrös, Soltvadkert, Izsák településekkel konzorciumi megállapodás keretében pályázatot adott be a TIOP-1.2.3/08/01 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra – fejlesztése „Tudásdepó-Expressz” jelű programra, s ismét nyert. A közel 60 milliós pályázat keretében az intézmény 15.671.841 Ft értékben gazdagíthatta eszközparkját, s ezáltal jelentős mértékben bővíthette szolgáltatásainak körét. A 2010 őszén befejeződött fejlesztésnek köszönhetően - automatizált ajtó, 3 helyiség klimatizálása, oktatási tér kialakítása, új informatikai rendszer kiépítése 18 új számítógép elhelyezésével, online katalógus, fényképezőgép, egy multifunkciós berendezés (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés) beszerzése, asztali olvasótévé és képernyőnagyító szoftver - akadálymentes, megújult környezet, XXI. századi, modern szolgáltatások várnak mindenkit. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A bevezetett új technika és ennek köszönhetően a könyvtári rendszer lehetőségeinek teljes kihasználása elősegíti a digitális tartalomközvetítést, a helytörténeti anyagok feldolgozását és közzétételét, erősíti az intézménynek az élethosszig tartó tanulásban betöltött szerepét. A beruházás során üzembe helyezett webes felületnek köszönhetően az olvasók tájékozódhatnak a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségéről, on-line szolgáltatásként jegyezhetnek elő dokumentumokat, informálódhatnak a náluk lévő dokumentumok lejárati idejéről, valamint meghosszabbíthatják azt.

2011 tavaszán tovább szélesedett feladatellátásunk. A Kecel Város Képviselő-testületének február 28-ai ülésén hozott határozat értelmében a Városi Sportcsarnok is intézményünk felügyelete alá került, s megkezdődött a közös munka a sportlétesítmény 3 dolgozójával.

Alig egy hónappal később március 30-ai ülésén Kecel Város Képviselő-testülete arról döntött, hogy intézményünk kezelésébe kerüljön a település honlapja (www.kecel.hu), valamint a város újrainduló közéleti lapjának, a Keceli Híreknek a Városi Könyvtár és Művelődési Ház legyen a kiadója.

2011 tavaszán megvalósult a nagyterem rég várt felújítása, melynek során Kecel Város Önkormányzatának jelentős mértékű anyagi támogatásával a teljes (580 m2-es) padlózat megújulhatott.

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumának 2011. évi pályázata segítette hozzá intézményünket, hogy a könyvtár 2010 őszén kialakított oktatási terét bebútorozzuk (30 db tárgyalószék, 4 db asztal, fogadópult, 2 db audiovizuális eszközszállító kocsi). Az eszközfejlesztésére nyert 490.635 Ft mellé 54.525 Ft önrészt kellett biztosítanunk költségvetésünkből.

Kecel Város Képviselő-testületének döntése értelmében 2012. március 1-jétől a Városi Múzeum önálló szakfeladatot lát el a Polgármesteri Hivatalhoz tartozva, a polgármester felügyelete alatt.

A 2012-es év több kisebb beruházás és eszközbeszerzés megvalósítását tette lehetővé. Kibővítettük a televízió használatában lévő 15 m2-es beszélgető stúdiónkat egy közel kétszeres méretű helyiséggé.

Hosszas előkészületek után, 2012 nyarán a művelődési ház emeleti helyiségébe költözött a KecelMédia ügyfélszolgálata. A tágasabb térben, kulturált körülmények között tudjuk fogadni ügyfeleinket. Barátságos környezetben, már a hét minden napján hirdetőink, nézőink és olvasóink rendelkezésére állunk.

A 2012-es év III. negyedévének nagy előrelépése volt, hogy legnagyobb igénybevételnek kitett helyiségünkbe, a földszinti kiállító terembe klíma berendezést vásárolhattunk. Klimatizáltuk a KecelMédia ügyfélszolgálati helyiségét is.
Az összevont intézmény takarítói feladatainak mind hatékonyabb ellátását segíti 2012 őszétől a részben támogatói, részben önkormányzati forrásból - a Városi Könyvtár és Művelődési Ház nagytermének, valamint a Városi Sportcsarnok küzdőterének tisztántartására - megvásárolt takarítógép.

A beruházások, felújítások sorában mindenképp említést érdemel a Kreatív stúdió padlózatának cseréje, hiszen a továbbiakban biztonságos körülmények között folyhat az alkotómunka. A baleset megelőzést, a biztonságos közlekedést szolgálja a Városi Sportcsarnok bejárati lépcsőburkolatának teljes felújítása is.

2012 őszére befejeződött az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítése, így a Városi Sportcsarnok, valamint a Városi Könyvtár és Művelődési Ház fűtését is 2-2 gázkazán biztosítja.

Az intézmény szakmai tevékenységének mind teljesebb kibontakozását segíti a 2012 őszén elindult TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában; projektcím: „Együtt a hatékony kulturális nevelésért” – A keceli Városi Könyvtár és Művelődési Ház részvétele az innovatív gondolkodás elsajátításában és a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában pályázatunk, melynek keretében a 2014. május 31-ig terjedő megvalósítási időszakban 75 készségfejlesztő programot szervezünk 901 gyermek bevonásával, 31 szakmai megvalósítóval. Együttműködő partnereink: Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje, a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda, valamint az akasztói Általános Iskola és Könyvtár.

Kecel Város Képviselő-testülete 2013. január 30-ai ülésén döntés született a Városi Könyvtár és Művelődési Ház alapító okiratának módosításáról. A döntés értelmében a következőkben felsorolt alaptevékenységek kikerültek ellátandó feladataink közül, s átkerültek Kecel Város Önkormányzatának feladatai közé:
• 602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása (Kecel Városi Televízió)
• 581100 Könyvkiadás
• 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (Keceli Hírek)
• 581900 Egyéb kiadói tevékenység
• 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (Városi Sportcsarnok)
• 731200 Médiareklám

• 620300 Számítógép-üzemeltetés (www.kecel.hu)

 

Share

Tisztelt Látogató! Honlapunk sütiket használ. Ez teszi lehetővé, hogy a szerver felismerje az adott eszközt, megjegyezze a beállításokat, megkönnyítse a böngészést. Elfogadja a sütik használatát az oldalon?

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk